Born: 4 September 1981 Houston, Texas, United States
#beyonce
#birthdaycelebration
#birthday_celebration_anthem

source