ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ.. ನೂರಾರು ಮನೆ ದೀಪವಾಗಿರಿ..
ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಯಿರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ..

Love n Lightzzz Kandappa..

Olledaagali

Ravii Srivatsaa

source