Born: 12 September 1981,Chicago, Illinois, United States
#jenniferhudson #birthday #birthday_celebration_anthem

source