Born: 4 July 1995, Syracuse, New York, United States

#postmaloneBirthday
#Celebrity_birthday_Wish_Edition
#Stardom_OnlineTV_Channel
#Birthday_Celebration_Anthem

source