SPECIAL THANKS –
RAHUL ATTRI
SUKHAN REDHU
MESHI
KUSUM GOYAT
RAVINDER ARYA
RITU BHABHI
AJAY BHAI
SWAG MEDIA
STAR MEDIA
ANKUSH
AMIT BHANA
SUNIL UCHANA
AKASH MUSIC
7 SPECIES NARWANA
MONU (SANDEP)
PS POLIST & TEAM
KULDEEP BHAI
JASBIR BHAI
SONU KALLU
PUNIA UNCLE
DHOL DEAR

DOP – AMIT BHANA MY DEAR
MUSIC – AKASH MUSIC (CHHOTA BHAI)
EDI DI – SUNIL UCHANA JI

source